Regulamin obiektu noclegowego Pod Księcia Górką

§1
1.  Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Gość przebywający w hotelu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku meldunkowego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

§2
1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

§3
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§4
1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

§5
1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę .
2. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w
mieniu hotelowym, mieniu Gości hotelu, pracowników hotelu lub innym osobom przebywających na terenie obiektu.

§6
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić ;uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących hotelu.
3. Sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
4. Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.

§7
1. Należność za pobyt w hotelu pobierana jest z góry lub z dołu za cały czas pobytu. Wszystkie należności hotelowe (opłaty za nocleg, opłaty za dodatkowe usługi, opłaty za szkody, zagubienia kluczy/karty) pobierają wyłącznie pracownicy recepcji, którzy są zobowiązani do wystawienia rachunku.

§8
1. Hotel nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane przy hotelu.

§9
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§10
1.  Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 11
Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów
tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów
dearomatyzacji pokoju.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa. Dyrekcja hotelu Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu i zachęcamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

Kontakt


 icontelWesela i imprezy: 600 053 425   
 Restauracja: 662 848 978

iconmail  kontakt@podksieciagorka.pl  

  37-630 Oleszyce,
  ul. Zamkowa 61E

Mapka dojazdu

Kontakt

ul. Zamkowa 61E
37-630 Oleszyce

Wesela i imprezy: 
600 053 425 i 532 202 831

Restauracja: 662 848 978

e-mail: kontakt@podksieciagorka.pl  

- Polityka prywatności
- Regulamin hotelu

Mapka dojazdu

Search